Bestilling og leiebetingelser båt

 

Bestilling

 • Ønsker du å leie en båt via oss, sender du en forespørsel om leie (bruk helst kontaktskjema og fyll ut alle felt). En forespørsel til oss er uforpliktende.
 • Lopudreiser undersøker om den aktuelle båten er ledig i den ønskede perioden og gir tilbakemelding.
 • Når det bekreftes at du ønsker å leie båten, sender Lopudreiser en faktura for depositum pr. epost.
 • Det er viktig å merke seg at reservasjonen ikke er endelig bekreftet før depositum er innbetalt og bestillingsbekreftelse er mottatt.
 • Straks depositumet er betalt, sender Lopudreiser en bestillingsbekreftelse til leietaker med kopi til utleier. Denne bestillingsbekreftelsen er å betrakte som en bindende avtale mellom utleier og leietaker både når det gjelder type båt, leieperiode og pris.
 • Faktura for restsum, med evt. valutakorreksjon, blir tilsendt leietaker senest 60 dager før leieperiodens oppstart. Dersom den ikke betales innen fristen regnes reservasjonen som avbestilt.
 • Refusjon av innbetalte beløp gjøres i henhold til leiebetingelsene lenger nede på siden.
 • Hvis du ønsker å bestille en eller flere båter, trenger vi følgende opplysninger:
  • Antall personer (voksne og barn samt barnas alder)
  • Ønsket båt
  • Ønsket leieperiode (husk lørdag/lørdag)
  • Ditt navn og adresse
  • Din e-post adresse
  • Telefonnummer vi kan kontakte deg på 
  • Bestillingen sendes til: joern@lopudreiser.no
 • Kopi av båtførerbevis eller annet gyldig sertifikat samt VHF-sertifikat må også sendes Lopudreiser før bestillingen er bekreftet.
 • Hvis du ønsker å bestille transport til/fra flyplassen, trenger vi også disse opplysningene:
  • Flight nummer
  • Hvor dere flyr fra
  • Ankomsttid

 

1. Betaling

Depositum på 50% av total leiesum betales ved bestilling. Det er viktig å merke seg at bestillingen ikke er endelig bekreftet før depositum er betalt og bestillingsbekreftelse er sendt leietaker. Denne bestillingsbekreftelsen er å betrakte som en bindende avtale mellom utleier og leietaker både når det gjelder type båt, leieperiode og pris. Leietaker er ansvarlig for å sjekke at opplysningene på bestillingsbekreftelsen er korrekt og må umiddelbart gi beskjed dersom dette ikke er tilfelle. Resterende 50% av leiesummen betales senest 45 dager før leieforholdet starter. Faktura for restsum, med evt. valutakorreksjon, blir tilsendt leietaker senest 60 dager før leieperiodens oppstart. Voucher blir da tilsendt og denne må medbringes og fremvises ved avhenting av båten. Prisen er inklusiv bruk av båten og forsikring av denne. Betalingen gjøres i Norske Kroner til konto angitt på faktura men det er viktig å merke seg at prisene på vår hjemmeside er veiledende priser basert på valutakurs NOK-€uro satt på tidspunkt for årlig oppdatering av hjemmeside/priser. Dette gjøres i September og prisen som må betales på betalingstidspunktet kan derfor avvike noe fra dette. Lopudreiser forbeholder seg retten til å endre prisene tilsvarende valutaendringen. Dette forholdet gir ikke leietakeren rett til å annulere leieavtalen. Turistskatt og eventuell betaling for skipper eller mannskap betales kontant direkte til utleier. 

Leieprisen inkluderer ikke drivstoff, havneavgifter, mat/drikke eller andre kostnader som påløper under leieperioden.

 2. Utleiers forpliktelser

Utleier overleverer båten til leietaker med fulle drivstofftanker, fulle vanntanker, rengjort og i god stand. Håndklær og sengetøy er inkludert i leien(ikke strandhåndklær). Utleier går sammen med leietaker gjennom båten og sjekker opp mot inventarliste. Dersom utleier ikke er i stand til å overlevere båten på avtalt sted eller til avtalt tid, er leietaker berettiget refusjon for de dagene båten ikke har kunnet brukes. Dersom utleier ikke klarer å levere båten innen 24 timer etter avtalt frist må han levere lik eller tilsvarende båt. Skjulte mangler/skader på båt eller utstyr som ikke er kjent for utleier på tidspunktet for overleveringen samt skader/mangler som oppstår etter at båten er overlevert, gir ikke leietaker rett til å kreve avslag i leieprisen. I tilfelle hvor utstyr er blitt skadet av foregående leietaker og nytt utstyr ikke kan skaffes før overlevering av båten, kan leietaker ikke kreve leiekontrakten opphevet eller avslag i leieprisen dersom det manglende utstyret ikke innvirker på sikkerheten ombord eller er avgjørende for komforten. (ferskvannspumpe, kjøl, toalett, komfyr)

3. Leietakers forpliktelser

Ved overtagelse av båten skal leietaker, sammen med utleier, inspisere hele båten og gjennomgå inventarlisten. Leietaker kan kun bruke båten i Kroatisk farvann og kan ikke fremleie båten til andre eller bruke den til kommersielle formål som fisking, dykking e.l. Leietaker er forpliktet til alltid å bære med seg følgende dokumenter: Pass eller personlig id-kort, kopi av charterkontrakt eller voucher, mannskapsliste (liste over alle personer ombord i båten). Personen som kjører båten (skipper) må fremlegge gyldig internasjonalt båtførerbevis og VHF sertifikat eller annet sertifikat som gir tillatelse til å føre båten i henhold til gjeldende lover og regler. Leietaker er forpliktet til å returnere båten til avtalt sted og til avtalt tid med fulle drivstoff og vanntanker. Dersom leietaker returnerer båten senere enn avtalt tid, vil utleier ta betalt for en dags leie (etter takst for dagsleie) ved forsinkelse inntil 3 timer og for tre dagers leie (etter takst for dagsleie) ved forsinkelse mer enn 3 timer. Leietaker må umiddelbart informere utleier dersom forsinkelsen skyldes force majeure og slik forsinkelse vil ikke bli belastet leietaker. Ved feil på båt eller utstyr må leietaker umiddelbart informere utleier via telefon til ett av telefonnummerne som er oppført i båtens dokumentasjonsmappe. Utleier er forpliktet til å forsøke å rette opp feilen umiddelbart etter en slik melding er gitt. Dersom feilen er rettet opp innen 24 timer etter at en slik melding er gitt, kan leietaker ikke kreve noen form for erstatning. Utleier blir instruert i hvordan han skal behandle og operere båten med nødvendig aktsomhet og i henhold til gjeldende lover og regler. Dersom utleier registrerer at båtens ansvarshavende ikke har de nødvendige kvalifikasjoner eller kunnskap, vil denne personen få tilbud om å leie en skipper som vil instruere og lære opp personen til å kunne operere båten forsvarlig. Alternativt vil utleier leie inn godkjent skipper for hele leieperioden for leietakers regning. Dersom leietaker ikke ønsker å være ansvarlig skipper på båten, må han før leieperioden starter, oppgi navn og fremlegge gyldig dokumentasjon for alternativ person som også må befinne seg ombord under leieperioden. Denne personen vil bli medansvarlig ovenfor utleier. Alle konsekvenser som oppstår på grunn av at uautoriserte personer håndterer båten vil bli belastet leietaker.

Leietaker aksepterer herved å håndtere og behandle båten og dets inventar og utstyr med tilbørlig aktsomhet. Leietaker må daglig sjekke vann og oljenivå på båtens motorer. Skader som følge av manglende vann eller olje dekkes ikke av forsikringen og leietaker vil bli holdt økonomisk ansvarlig for slike skader i sin helhet. Ved større havari og/eller skader eller ved ulykker som involverer andre sjøgående fartøy, må dette rapporteres til stedlig havnemyndighet. I slike tilfeller må det, i forhold til forsikringsselskapet, skrives rapport på saken og denne må signeres av begge parter. Samtidig må også utleier bli informert om hendelsen. Dersom leietaker ikke opptrer i henhold til denne instruksen vil han bli holdt økonomisk ansvarlig for alle skader. Leietaker signerer ved overtagelse av båten på sjekklisten og bekrefter dermed å ha overtatt båten i den stand sjekklisten spesifiserer. Dette gjelder både over og under båtens vannlinje.

 4. Forsikring

Båtens forsikring dekker alle maritime risikoer og hendelser og dekker også eventuell skade på tredjepart. All skade som oppstår under leieforholdet og som ikke rapporteres til utleier og/eller forsikringsselskapet umiddelbart, dekkes ikke av forsikringen. I slike tilfeller blir leietaker holdt økonomisk ansvarlig for skaden. Personlig utstyr dekkes ikke av forsikringen, det anbefales å ha egen forsikring for dette. Vanlig reiseforsikring bør være dekkende.

5. Overtagelse og tilbakelevering av båten

Båten kan overtaes LØRDAG fra kl. 17.00 og må tilbakeleveres LØRDAG innen kl. 09.00.

6. Garantidepositum

Før båten kan overtaes må leietaker stille som garanti et depositum i henhold til leiekontrakten. Størrelsen på dette tilsvarer egenandelen ved skade i forhold til forsikringsselskapet. Dette depositumet kan betales kontant eller ved bruk av kredittkort. I tilfelle skade på båten inntil sum for egenandel, vil dette depositumet bli brukt til å dekke skaden.

7. Motorhavari og alvorlige skader

Dersom det skulle oppstå skade pga. vanlig slitasje under leieperioden har leietaker rett og plikt til å sørge for å reparere skaden og også bekoste denne med inntil 150 euro. Kostnaden vil bli refundert når båten tilbakeleveres. Dersom skaden/mangelen blir reparert av utleier innen 24 timer har leietaker ikke krav på refusjon. Dersom skaden ikke kan repareres underveis og utleier må returnere båten før leieperioden utløper (slik at skaden kan repareres før neste leieperiode starter) vil de tapte leiedagene kun bli refundert dersom skaden ble forårsaket av utleier. Dersom skaden ikke var forårsaket av utleier har leietaker ikke krav på refusjon og vil også måtte dekke alle kostnader ved å finne annen passende båt for leietaker. I tilfelle av store og alvorlige skader eller feil på motor, tap av båt og/eller skade på personer, må leietaker informere utleier umiddelbart og også påse at rapport om hendelsen blir utferdiget av tredjepart.(havnemyndighet, lege, oppnevnt sakkyndig). Skader som ikke er rapportert til utleier og skader hvor leietaker ikke kan fremlegge en gyldig og underskrevet rapport, vil bli ansett som skader forårsaket av leietaker og leietaker vil derfor bli holdt økonomisk ansvarlig.

 8. Avbestilling

Dersom leietaker likevel ikke ønsker å leie båten, har han rett til å finne annen leietaker for leieperioden. Dersom han ikke klarer å finne annen leietaker, vil følgende måtte betales:

 • 30% av total leiesum for avbestilling under 120 dager (4 måneder) før leieperiodens oppstart.
 • 50% av total leiesum for avbestilling under 60 dager (2 måneder) før leieperiodens oppstart.
 • 100% av total leiesum for avbestilling under 30 dager (1 måned) før leieperiodens oppstart.

Om kunden avbestiller grunnet spesielle forhold (krig, opptøyer, streik, terrorhandlinger, sanitære forhold, naturkatastrofer i større skala, plutselig sykdom, alvorlig legemsbeskadigelse, inngrep fra myndigheter eller andre eksepsjonelle og uventede omstendigheter) påtar Lopudreiser seg ikke ansvaret for manglende evne til å levere betalte tjenester, og klienten har ikke rett til refusjon.

9. Klager

Eventuelle klager/reklamasjoner godtaes kun i skriftlig form og må fremføres umiddelbart etter tilbakelevering av båten. Mottagelse av klagen/reklamasjonen må signeres av utleier. Den mulige refusjonen/kompensasjonen i favør av leietaker kan ikke under noen omstendigheter overstige total leiesum.

10. Uenighet

I tilfelle uenighet eller tvist som ikke lar seg løse i minnelighet, godtar herved partene at denne løses i en godkjent rettsinstans i Split. 

Send oss en forespørsel!

Fortell oss når du ønsker å leie, hvor mange dere er, alder på barna, hvilken båttype dere ønsker å leie og evt. hvilken båt, så gir vi dere en snarlig tilbakemelding på hva som er ledig.

Din melding:
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Postadresse:
Telefon:
E-post:

Gyldig epost adresse MÅ oppgies
for at vi skal kunne svare deg.